Logo primary
Logo secondary
Wen Yi Liu 's Profile
Wen Yi Liu
Details
Joined:
26/04/2020
Location:
Nantou city, Nantou County, Taiwan

Following
Andrew Wu Darren Roberts Geoff Lawton Yang Yungen
My Permaculture Qualifications
Other course verified
Introduction To Compost
Type: Soil Biology/Compost
Verifying teacher: Darren Roberts
Other Teachers: Andrew Wu, Yang Yungen
Location: MountainLab
Date: Apr 2020

Report Wen Yi Liu

Reason:

or cancel

Hide Wen Yi Liu

Reason:

or cancel